Všeobecné obchodní podmínky


pro prodej zboží prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na internetové adrese: http://www.chronotechna.com provozovaného společností Chronotechna SE, IČO: 08676399, DIČ: CZ08676399, se sídlem V jirchářích 146/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 2294 (dále jen „prodávající“), uzavřené podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě jednotlivých kupních smluv (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“)uzavřených mezi prodávajícím a jinými fyzickými osobami nebo právnickými osobami jako kupujícím (dále jen „kupující“),jejichž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat objednané zboží (dále jen „zboží“ či „věc“) kupujícímu a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese http://www.chronotechna.com (dále jen „webová stránka“ nebo „internetový obchod“) a další související právní vztahy. 
1.2. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy jak mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícím vystupujícím vůči prodávajícímu v postavení spotřebitele (dále také jako „kupující-spotřebitel“),tak mezi prodávajícím a kupujícím jako dvěma podnikateli (dále také jako „kupující-podnikatel“).
1.3. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí občanským zákoníkem. Jedná-li se o kupujícího-spotřebitele, řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).1.4. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na webové stránce. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce a anglickém jazyce. 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 1.6. Kupující objednáním zboží souhlasí se zněním obchodních podmínek, které jsou uvedeny na webové stránce v době uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou zveřejněny způsobem umožňujícím trvalý přístup k nim a jejich uložení na straně kupujícího, a to včetně předešlých verzí obchodních podmínek. 
1.7. Obchodní podmínky kupujícího jsou pro smluvní vztahy založené kupní smlouvou neúčinné a neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy prodávající vyjádří svůj předchozí výslovný písemný souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek kupujícího.1.8. Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté v kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy v kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách. Výslovně platí, že kupní smlouva společně s obchodními podmínkami nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru.

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Objednávku provede kupující vyplněním svých údajů a zvolením produktu na webové stránce, a to poté, co si vybral prostřednictvím webové stránky zvolený produkt. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží použité v internetovém obchodě jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti. 
2.2. Objednávka je odeslána v momentě, kdy jsou vyplněna všechna pole objednávkového formuláře a zároveň je odsouhlaseno potvrzení s těmito obchodními podmínkami; Návrh je odeslán v momentě kliknutí na tlačítko „Zaplatit“.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné. 
2.3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky kupujícího do systému prodávajícího.Prodávající po obdržení objednávky kupujícího oznámí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky do systému prodávajícího. Potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího se považuje za potvrzení o uzavření kupní smlouvy. Nedojde-li k odeslání uvedeného potvrzení, tak nedošlo k přijetí objednávky kupujícího ze strany prodávajícího a kupní smlouva nebyla uzavřena.
2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku vsouvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na datové připojení k internetu) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, a tyto náklady si hradí kupující sám.
2.5. Znění těchto obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení o uzavření kupní smlouvy.
2.6. Prodávající je vždy oprávněn, zejména v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, má se za to, že kupující na objednávce netrvá a od kupní smlouvy odstoupil.
2.7. Dodá-li prodávající větší množství věcí kupujícímu-podnikateli, než bylo ujednáno, není kupní smlouva uzavřena na přebytečné množství a kupující-podnikatel je povinen informovat prodávajícího a přebytečné množství vrátit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. 
2.8. Uzavřením kupní smlouvy nevznikají kupujícímu žádná práva k jakémukoli používání ochranných známek, obchodních názvů, marketingových materiálů, autorských děl ani jiných práv z duševního vlastnictví prodávajícího, jeho smluvních partnerů či třetích osob, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 
2.9. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též s registrací uživatelského účtu vedeného na svou osobu (dále jen „uživatelský účet“). Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje vztahující se k jeho osobě a objednávce zboží. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a úplné. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

3 KUPNÍ CENA ZBOŽÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodu. Kupující si prostřednictvím webové stránky s formulářem pro objednávku vybere určité zboží či službu, u nichž je stanovena cena. 
3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
3.2.1 bezhotovostní platba platební kartou či jinou bezhotovostní metodou předem při nákupu zboží v internetovém obchodě, umožňuje-li tento způsob platební brána internetového obchodu;
3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu při objednávce v hodnotě nižší než 100 EUR také náklady spojené s balením, placením a dodáním zboží ve smluvené výši. Výše těchto nákladů je uvedena v těchto obchodních podmínkách nebo na webové stránce.
3.4. Pokud prodávající při platbě předem neobdrží platbu do pěti (5) dnů po uplynutí splatnosti daňového dokladu – faktury, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.
3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
3.6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Není-li uvedeno jinak, tak Kupní cena uvedená na webové stránce je vždy konečná.
3.7. Je-lito v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží či po doručení zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej připojí ke zboží při jeho dodání. 
3.8. Bankovní poplatky kupujícího spojené s platbami prodávajícímu hradí kupující. Strany výslovně sjednávají, že kupující nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí kupní cenu či její část před okamžikem její splatnosti.
3.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části kupní ceny z důvodu vad zboží nebo jiných tvrzených nároků kupujícího vůči prodávajícímu.
3.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4 DODACÍ PODMÍNKY
4.1. Způsob dodání zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.2. Dobu dodání zboží určuje vždy prodávající. Zboží bude dodáno kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření kupní smlouvy. Lhůty uvedené na webových stránkách jsou pouze orientační, jejich nedodržením nevzniká kupujícímu právo na slevu z kupní ceny, jakoukoli sankci za pozdní dodání zboží nebo právo na náhradu škody.
4.3. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.
4.4. Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě smlouvy a těchto obchodních podmínek nabude kupující okamžikem převzetí zboží a současně zaplacením celé kupní ceny. Do okamžiku převodu vlastnického práva je kupující povinen nezasahovat nepřiměřeným způsobem (zejm. převést do vlastnictví jiné osoby, pronajmout, zastavit či jiným způsobem právně zatížit) do vlastnického práva prodávajícího a na výzvu prodávajícího jeho vlastnické právo ochraňovat.
4.5. Kupující je dle své volby způsobu dodání zboží povinen prodávajícímu uhradit také náklady na dopravu zboží a náklady spojené s platbou na dobírku. Cena dopravy je uvedená ve webovém rozhraní internetového obchodu. Možnosti dopravy jsou následující:
4.5.1 Doprava zajišťovaná prodávajícím
4.5.2 Doprava zajišťovaná prostřednictvím služby DHL;
4.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
4.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího (do těchto důvodů spadá i nemožnost doručení kupujícímu) nutno zboží uschovat a doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s úschovou a opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Opakované doručení bude řešeno operativně prostřednictvím elektronické pošty, telefonního čísla či jinými kontakty, které kupující zadal při vyplňování návrhu na uzavření smlouvy.
4.8. Prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat kupujícího před doručením a ověřit si přítomnost kupujícího na adrese uvedené v objednávce. Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží kupujícímu. 
4.9. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.Skutečná dostupnost bude prodávajícím potvrzena na základě poptávky kupujícího.
4.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
4.11. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu. 
4.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu; od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-lise o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě pravidelné dodávky zboží běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Chronotechna SE poskytuje prodlouženou lhůtu pro právo odstoupení od kupní smlouvy na třicet (30) dní. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího:
Chronotechna SE 
Adresa: Senovážné náměstí 869/28, 110 00 Praha 1 
Telefon: +420 736 147 212
E-mail: care@chronotechna.com
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené. 
5.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží prodávajícímu je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.6. Prodávající bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká podávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je podávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele, vyjma nákladů na dodání zboží přesahující nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím (pro odstranění pochybností se za náklady na dodání považují také náklady spojené s platbou, zejména náklady na dobírku, které nejsou považovány za nejlevnější způsob dodání), a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem a stejným způsobem, jakým je prodávající odkupujícího-spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již přivrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.8. Do okamžiku převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy písemně odstoupit i bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu kupní cenu, pokud již byla zaplacena, a to způsobem, kterým byla zaplacena. Odstoupení od kupní smlouvy se považuje za účinné okamžikem doručení druhé straně. 
5.9. Vznikne-li smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, může tak tato smluvní strana učinit ve vztahu k celé smlouvě nebo pouze ve vztahu k její části. Neuvede-li smluvní strana, že odstupuje od části smlouvy, má se za to, že odstupuje od celé smlouvy.
5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně poskytnutí záruky prodávajícím, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy kupující-spotřebitel zboží převzal:
6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující-spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
6.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
6.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
6.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v článku 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím-spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.6.4. Projeví-lise vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující-spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel odkupujícího-spotřebitele reklamované zboží, sdělil vady zboží a žádaný způsob reklamace.
6.6. Uplatní-li kupující-spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
6.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady vůči kupujícímu-spotřebiteli upravuje reklamační řád prodávajícího, který je součástí těchto obchodních podmínek.

7 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU SPOTŘEBITELI
7.1. V případě, že kupující není spotřebitelem, ustanovení čl. 5.1., 5.2., 5.7. a ustanovení čl. 6.2. až 6.7. obchodních podmínek se nepoužijí.

8 OCHRANA SPOTŘEBITELE
8.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 
Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát - oddělení ADR 
Štěpánská 15120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

8.2. Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících-spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy care@chronotechna.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího-spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího-spotřebitele.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9 DORUČOVÁNÍ
9.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty nebo adresu bydliště či sídla uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut a úroků z prodlení, jež můžou kupujícímu vzniknout při plnění kupní smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností prodávajícího, nesmí překročit dvacet pět procent (25 %) kupní ceny bez DPH.Limitace škody sjednaná v tomto odstavci se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena (i) kupujícímu-spotřebiteli nebo jiné slabší straně, či(ii) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 
10.2. Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. 
10.3. Smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva uzavřená s kupujícím-spotřebitelem seřídí právem České republiky, není-li kupující-spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila, a to v rámci právního řádu členského státu EU, v němž má kupující-spotřebitel obvyklé bydliště. Kupní smlouva uzavřená s kupujícím-podnikatelem se vždy řídí právem České republiky. 
10.4. Smluvní strany se dohodly, že pro řešení sporů z kupní smlouvy uzavřené s kupujícím-podnikatelem jsou příslušné obecné soudy České republiky.
10.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
10.6. Záležitosti těmito obchodními podmínkami prodávajícího neupravené se řídí řádem České republiky, není-li kupující-spotřebitel obchodními podmínkami zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila, a to v rámci právního řádu členského státu EU, v němž má kupující- spotřebitel obvyklé bydliště.
10.7. Smluvní strany tímto přebírají na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
10.8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
10.9. Prodávající je oprávněn kdykoli provést změny obchodních podmínek, a to na webových stránkách. Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním obchodních podmínek. Na již uzavřené smlouvy se nové znění obchodních podmínek bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany písemnou formou souhlas.
10.10.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná.
10.11.Přílohu obchodních podmínek mimo jiné tvoří poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

Chronotechna SE 
Petra Guhl, člen představenstva

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla uzavřena spotřebitelská smlouva nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal poslední dodávku zboží v případě dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal první dodávku zboží v případě pravidelné opakované dodávky zboží. V ostatních případech je spotřebitel povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího Chronotechna SE, IČO: 08676399, DIČ: CZ08676399, se sídlem V jirchářích 146/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 2294, tel.: +420 736 147 212, e-mail: care@chronotechna.com, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese prodávajícího Chronotechna SE, IČO: 08676399, DIČ: CZ08676399, se sídlem V jirchářích 146/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 2294, tel.: +420 736 147 212, e-mail: care@chronotechna.com. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím lhůty třiceti (30)dnů. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy) 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Adresát: Chronotechna SE
Adresa: Senovážné náměstí 869/28, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 736 147 212
E-mail: care@chronotechna.com 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(**) bez udání důvodu (*) / z důvodu (**): Datum objednání zboží (**)/datum obdržení zboží (**): Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: Adresa spotřebitele/spotřebitelů: Datum: 

Podpis: (*)Nehodící se škrtněte.(**)Doplňte údaje. 

REKLAMAČNÍ ŘÁD
pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu http://www.chronotechna.com (v tomto reklamačním řádu dále jen jako dále jen jako „e-shop“) provozovaného společností Chronotechna SE, IČO: 08676399, DIČ: CZ08676399, se sídlem V jirchářích 146/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 2294 (dále jen „prodávající“), mezi kupujícími v postavení spotřebitele na jedné straně (v tomto reklamačním řádu dále jen jako „kupující“) a prodávajícím na straně druhé.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna (uplatnění práv z vadného plnění dále jen jako „reklamace“)v souladu s tímto reklamačním řádem. 
1.2. V případě kupních smluv uzavřených přes e-shop tvoří reklamační řád součást obchodních podmínek prodávajícího zasílaných kupujícímu po uzavření kupní smlouvy elektronickou poštou.
1.3. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené seřídí obchodními podmínkami prodávajícího a právním řádem České republiky, není-li kupující tímto reklamačním řádem zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila, a to v rámci právního řádu členského státu EU, v němž má kupující obvyklé bydliště.

2 VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADNÉ PLNĚNÍ
2.1. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
2.1.1 u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
2.1.2 za opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním;
2.1.3 u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím;
2.1.4 za vady věci, které vyplývají z její povahy (zuživatelná věc nebo podléhající rychlé zkáze);
2.1.5 pokud kupující před převzetím věci věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením;
2.1.6 vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

3 UPLATNĚNÍ REKLAMACE
3.1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího osobně či prostřednictvím přepravce, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Odesláním zboží na adresu provozovny prodávajícího pro vyřizování reklamací urychlí kupující vyřízení reklamace. Adresa provozovny prodávajícího pro vyřizování reklamací je V jirchářích 146/5, Nové Město, 110 00 Praha 1. 
3.2. Reklamaci spočívající v opravě věci lze rovněž uplatnit u osoby, která určené k opravě v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
3.3. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
3.4. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

4 LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ
4.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. U použitého zboží se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na dvanáct (12) měsíců. 
4.2. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
4.3. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
4.4. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 
4.5. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

5 VYŘÍZENÍ REKLAMACE
5.1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří (3)pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 5.2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.
5.3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
5.4. Datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo nakupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.
5.5. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
5.6. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do třiceti (30) dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. 

6 JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:
6.1.1 zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.1.2 zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
6.1.3 zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
6.1.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-lito možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
6.3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
6.4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7 NÁKLADY REKLAMACE 
7.1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

8 SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST
8.1. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, zejména pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění(záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného. 

9 ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY
9.1. Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5 tohoto reklamačního řádu, tj. pouze v případě smluvní záruky za jakost. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
9.2. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy. 
9.3. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
9.4. Bez ohledu na oprávněnost uplatnění nároku ze záruky za jakost kupující nemá nikdy nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

10 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
10.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR 
Štěpánská 15120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

10.2. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu s využitím prostředků internetové komunikace či prostřednictvím e-shopu, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.3. Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy care@chronotechna.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty. 

Chronotechna SE
Petra Guhl, člen představenstva